Home Việt Nam Việt Nam xây dựng kế hoạch tổng thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí

Việt Nam xây dựng kế hoạch tổng thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí

by Mai Lan
Vietnam will implement a plan to eliminate fossil-fuel vehicles, tighten emission control and add more green spaces to urban areas.

Việt Nam sẽ thực hiện kế hoạch loại bỏ phương tiện sử dụng nguồn nhiên liệu cũ, thắt chặt kiểm soát khí thải và bổ sung thêm không gian xanh cho các đô thị.

Prime Minister Pham Minh Chinh on Wednesday approved the National Strategy for Environmental Protection to 2030 with a vision until 2050, in which the government sets targets to prevent the increasing trend of environmental pollution, solve urgent environmental problems, and step by step improve and restore environmental quality.

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Chính phủ đặt ra các mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường.

Aside from developing a roadmap to phase out fossil fuel vehicles, which mean those running on gasoline, diesel or other fossil fuels, the plan will promote the use of non-motorized, eco-friendly means of transport like bicycles, electric vehicles and those run on clean and renewable energy.

Bên cạnh việc phát triển lộ trình loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu cũ, nghĩa là những loại xe chạy bằng xăng, dầu diesel hoặc các nhiên liệu khác, kế hoạch sẽ thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thông phi động cơ, thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện và những loại xe chạy về năng lượng sạch và tái tạo.

Public transport systems and mass passenger transportation will be accelerated. Private vehicles in urban areas will be restricted.

Hệ thống giao thông công cộng và vận tải hành khách khối lượng lớn sẽ được đẩy mạnh. Các phương tiện cá nhân trong khu vực đô thị sẽ bị hạn chế.

Authorities will strengthen motor vehicle emission control, complete and promulgate a roadmap for the application of national technical regulations on emissions of road motor vehicles. Fuel consumption standards will be enhanced while biofuels, as well as clean and environmentally friendly fuels, will be promoted.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát khí thải từ phương tiện cơ giới, hoàn thiện và ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu sẽ được nâng cao trong khi nhiên liệu sinh học, cũng như nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường sẽ được thúc đẩy.

Big cities will have to expand green space areas, improve air quality and reduce noise pollution.

Các thành phố lớn sẽ phải mở rộng diện tích không gian xanh, cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.

The green space coverage in Vietnam’s major cities is two-three sq.m per person, according to the Vietnam Administration of Forestry. The ratio is only a fifth of the mininum coverage set by the United Nations – 10 sq.m per person.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, tỷ lệ bao phủ không gian xanh ở các thành phố lớn của Việt Nam là 2 đến 3 mét vuông / người. Tỷ lệ này chỉ bằng một phần năm tỷ lệ bao phủ tối thiểu do Liên hợp quốc đặt ra – 10 mét vuông / người.

The new environment plan also states that the burning of crop by-products in suburban areas will be controlled while the burning of honeycomb charcoal, which creates carbon monoxide, will be eliminated.

Kế hoạch môi trường mới cũng nêu rõ rằng việc đốt các sản phẩm phụ từ cây trồng ở các khu vực ngoại ô sẽ được kiểm soát trong khi việc đốt than tổ ong tạo ra khí CO, sẽ bị loại bỏ.

The government also encourages localities, especially the two biggest cities of Ho Chi Minh City and Hanoi, to apply environmental protection regulations that are even stricter than national environmental standards.

Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương, đặc biệt là hai thành phố lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, áp dụng các quy định về bảo vệ môi trường thậm chí còn khắt khe hơn cả tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

In January last year, the government ordered the two cities to take dilapidated vehicles off their roads while the Ministry of Natural Resources and the Environment was instructed to create national standards for vehicle emissions and suggest how they could be applied, and create a certification system to determine if a vehicle is environment-friendly.

Vào tháng Giêng năm ngoái, chính phủ đã ra lệnh cho hai thành phố đưa các phương tiện hư hỏng ra khỏi đường trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường được hướng dẫn để tạo ra các tiêu chuẩn quốc gia về khí thải phương tiện giao thông và đề xuất cách áp dụng chúng, đồng thời tạo ra một hệ thống chứng nhận để xác định xem một chiếc xe có thân thiện với môi trường hay không.

Last week, the government stated in a resolution that HCMC, Hanoi, Hai Phong, Da Nang and Can Tho, Vietnam’s five biggest cities and currently the only centrally controlled municipalities, work on a motorbike restriction plan after 2030.

Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố trong nghị quyết rằng TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, năm thành phố lớn nhất của Việt Nam và hiện là những thành phố trực thuộc trung ương duy nhất phải xây dựng kế hoạch hạn chế xe máy sau năm 2030.

As requested, they must either ban or restrict motorbikes in certain districts after 2030, as well as study and develop a scheme on charging motor vehicle fees in some areas at risk of congestion and environmental pollution.

Theo yêu cầu đó, phải cấm hoặc hạn chế xe máy ở một số quận sau năm 2030, đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án thu phí phương tiện cơ giới tại một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-builds-master-plan-to-cut-air-pollution-4451237.html

Từ mới:

emission (n)                      /iˈmɪʃ.ən/                       sự bốc ra, khí thải

accelerate (v)                    /əkˈsel.ə.reɪt/                 đẩy mạnh, thúc giục

restrict (v)                          /rɪˈstrɪkt/                        hạn chế, giới hạn

promulgate (v)                  /ˈprɒm.əl.ɡeɪt/                 ban hành, công bố

dilapidated (adj)                /dɪˈlæp.ɪ.deɪ.tɪd/             cũ kĩ, hỏng hóc

You may also like

2 comments

Pat 16/04/2022 - 04:10

Good site you’ve got here.. It’s hard to find quality writing like yours
these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

Also visit my homepage; training cats

Reply
Cương 15/04/2022 - 15:43

có thêm được phần audio nữa thì tuyệt vời hihihi

Reply

Leave a Comment