Home Việt Nam Hãng thu âm MMUSIC ra mắt tại Việt Nam

Hãng thu âm MMUSIC ra mắt tại Việt Nam

by Admin
METUB Network has announced its project in 2022, MMUSIC, Music Record Label, a music ecosystem and new playground dedicated for Gen Z music artists and audiences in Vietnam.

METUB Network đã công bố dự án năm 2022, MMUSIC, Music Record Label, một hệ sinh thái âm nhạc và sân chơi mới dành riêng cho các nghệ sĩ và khán giả thế hệ zen Z ở Việt Nam.

The MMUSIC launch event took place on March 24 at the METUB Network headquarters, Ho Chi Minh City.

Sự kiện MMUSIC diễn ra vào ngày 24 tháng 3 tại trụ sở chính của METUB Network ở thành phố Hồ Chí Minh.

Rapper Tlinh and singer Grey D signed a contract with MMUSIC as exclusive recording artists starting from 2022.

Rapper Tlinh và ca sĩ Grey D đã ký hợp đồng với tư cách là nghệ sĩ độc quyền với MMUSIC bắt đầu từ năm 2022.

With the desire to accompany, support and provide many precious opportunities for Vietnamese artists to easily reach out to their target audiences and generate new chances for international collaboration, MMUSIC is operated by the METUB Network team, a leading digital and entertainment company in Vietnam.

Với mong muốn được đồng hành, hỗ trợ, và mang đến nhiều cơ hội quí giá cho các nghệ sĩ Việt Nam dễ dàng tiếp cận với khán giả mục tiêu và tạo ra cơ hội hợp tác quốc tế mới, MMUSIC được điều hành bởi METUB Network, một công ty kỹ thuật số và giải trí hàng đầu Việt Nam.

METUB Network has supported more than 3,000 content creators and 200 brands in promotion campaigns with more than seven billion monthly views. This can be considered the important competitive advantage of MMUSIC to become tailor-made for Gen Z’s music.

METUB Network đã hỗ trợ hơn 3,000 người sáng tạo nội dung và 200 thương hiệu trong các chiến dịch quảng cáo với hơn 7 triệu lượt xem hàng tháng. Đây có thể được coi là lợi thế cạnh tranh quan trọng của MMUSIC để trở nên phù hợp với âm nhạc của GenZ.

We realized that the Vietnamese music industry has prospered, and young artists are increasingly asserting their influences among young audiences. Furthermore, Gen Z artists now have a plethora of potential and passion to pursue their dream and contribute to the development of the industry. We believe that if Gen Z artists can be fully well-equipped and supported by other companies, they are capable of introducing and representing Vietnamese music on the world map, said Tran Thi Bao Trang, Managing Director of MMUSIC.

Bà Trần Thị Bảo Trang, giám đốc điều hành của MMUSIC cho biết: Chúng tôi nhận ra rằng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam có nhiều khởi sắc, và các nghệ sĩ trẻ ngày càng khẳng định được sức ảnh hưởng của họ với những khán giả trẻ. Hơn nữa, những nghệ sĩ thế hệ GenZ có nhiều tiềm năng và đam mê để theo đuổi giấc mơ của họ và đóng góp vào sự phát triển âm nhạc nước nhà. Chúng tôi tin rằng nếu thế hệ nghệ sĩ GenZ được trang bị đầy đủ và hỗ trợ bởi các công ty, họ có thể giới thiệu, đại diện cho âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Grasping market demand and understanding Gen Z artists are our ultimate goal for MMUSIC, she added.

Bà nói thêm, nắm bắt nhu cầu thị trường và thấu hiểu các nghệ sĩ Gen Z là mục tiêu tốt nhất đối với MMUSIC.

The Vietnamese music industry has witnessed the outstanding activities of the world’s biggest music record companies. MMUSIC is launched as a Vietnamese record label that supports recording and distribution with important strategic partners, namely Universal Music Group and Ingrooves.

Nền âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến những hoạt động nổi bật của các công ty thu âm hàng đầu thế giới. MMUSIC được ra mắt với tư cách là hãng thu âm của Việt Nam hỗ trợ thu âm và phân phối với các đối tác chiến lược quan trọng như Universal Music Group và Ingrooves.

Additionally, MMUSIC will implement different strategic campaigns for different artists based on their characteristics and expectations. Spontaneously, MMUSIC also offers the future opportunity to expand collaboration between Vietnamese and international artists.

Thêm vào đó, MMUSIC sẽ thực hiện các chiến dịch chiến lược khác nhau với các nghệ sĩ khác nhau dựa trên đặc điểm và sụ kỳ vọng của họ. Thuận theo đó, MMUSIC cũng mang đến cơ hội hợp tác mở rộng giữa Việt Namvaf các nghệ sĩ quốc tế trong tương lai.

Started as a record label, MMUSIC supports young artists in producing, releasing on all the music distribution platforms in Vietnam and helping them reach out to mass audiences. In future, MMUSIC will play an important role in becoming a bridge connecting artists and brands, media and establishing artists’ business based on the fan business model.

Bắt đầu với tư cách là hãng thu âm, MMUSIC hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ sản xuất, phát hành âm nhạc phân phối trên các nền tảng ở Việt Nam, giúp họ tiếp cận tới số đông khán giả. Trong tương lai, MMUSIC sẽ đóng vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa nghệ sĩ và nhãn hàng, truyền thông và thiết lập mô hình kinh doanh dựa trên fan hâm mộ.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/life/mmusic-launched-as-a-record-label-in-vietnam-4446184.html

Từ mới:

ecosystem (n)  /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ : hệ sinh thái

dedicated (Adj) /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/ : tận tụy, tận tâm; chuyên dụng

precious (Adj)  /ˈpreʃ.əs/ : quý giá, kiểu cách

Grasping (Adj)  /ˈɡrɑː.spɪŋ/ : tham lam, keo cú

characteristic (n) /ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk: nét đặc trưng, đặc điểm

mass (adj)  /mæs/ : số đông, đa số

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment