Home Việt Nam Công ty thực phẩm Việt Nam mua lại công ty gia cầm của Pháp

Công ty thực phẩm Việt Nam mua lại công ty gia cầm của Pháp

by Mai Lan
GreenFeed Vietnam, a Vietnamese food chain company, has acquired the Mekong Delta-based French chicken supplier LeBoucher.

GreenFeed Việt Nam, một công ty chuỗi thực phẩm của Việt Nam, đã mua lại nhà cung cấp gà LeBoucher của Pháp có trụ sở tại Đồng bằng sông Cửu Long.

The value of the deal has not been disclosed.

Giá trị của thương vụ chưa được tiết lộ.

GreenFeed owns G Kitchen, a meat and processed products retailer.

GreenFeed sở hữu G Kitchen, chuỗi bán lẻ thịt và các sản phẩm chế biến.

Quang Thanh Cuong, head of its food segment, said the acquisition would complement the company’s ecosystem with a new source of protein.

Quang Thanh Cường,  người đứng đầu phân khúc thực phẩm của mình cho biết việc mua lại này sẽ bổ sung cho hệ sinh thái của công ty một nguồn protein mới.

LeBoucher, a poultry supplier with a factory in the southern province of Long An, is the fifth food brand added to GreenFeed’s portfolio, the other three being MaMaChoice (fresh meat), Wyn (processed food) and G.Lala (broken rice).

LeBoucher, nhà cung cấp gia cầm có nhà máy ở tỉnh Long An, miền nam tỉnh Long An, là thương hiệu thực phẩm thứ năm được bổ sung vào danh mục đầu tư của GreenFeed, ba thương hiệu còn lại là MaMaChoice (thịt tươi sống), Wyn (thực phẩm chế biến) và G.Lala (gạo tấm).

LeBoucher was owned by Alain Glon Holding Asia, a French food company with $110 million in annual revenue that has been operating in Vietnam for over 25 years. It supplies chicken to McDonald’s Vietnam operations.

LeBoucher thuộc sở hữu của Alain Glon Holding Asia, một công ty thực phẩm của Pháp với doanh thu 110 triệu USD hàng năm đã hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm. Nó cung cấp thịt gà cho các hoạt động của McDonald’s Việt Nam.

According to German data portal Statista, Vietnam poultry consumption was nearly 17 kilograms per capita in 2021; and expected to rise to more than 20 kilograms by 2029.

Theo cổng dữ liệu Statista của Đức, mức tiêu thụ gia cầm của Việt Nam là gần 17 kg trên đầu người vào năm 2021; và dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 20 kg vào năm 2029.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/companies/vietnam-food-company-acquires-french-poultry-firm-4445779.html

Từ mới:

disclose (v)                  /dɪˈskləʊz/                       tiết lộ

retailer (n)                    /ˈriː.teɪ.lər/                       nhà bán lẻ

ecosystem (n)            /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/               hệ sinh thái

poultry (n)                    /ˈpəʊl.tri/                           gia cầm

portfolio (n)                /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/                   danh sách vốn đầu tư

You may also like

Leave a Comment