Home Việt Nam Hà Nội chuẩn bị ngân sách cho đoạn đường tàu điện ngầm mới

Hà Nội chuẩn bị ngân sách cho đoạn đường tàu điện ngầm mới

by Mai Lan
Prime Minister Pham Minh Chinh has approved technical assistant funding for a new metro section in Hanoi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ kỹ thuật cho một khu vực tàu điện ngầm  mới ở Hà Nội.

The technical assistance project will cost $15 million, including $12.6 million of non-refundable aid from the Asian Development Bank (ADB) and European Union, with the rest drawn from Vietnamese counterpart capital, Hanoi Metropolitan Railway Management Board (MRB) stated Monday.

Vào hôm thứ Hai, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (MRB) cho biết dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ trị giá 15 triệu USD, bao gồm 12,6 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Liên minh Châu Âu, phần còn lại được lấy từ vốn đối ứng của Việt Nam.

The project will allow Hanoi to complete the pre-feasibility report for a new metro section that will run 8.7 kilometers underground to connect downtown Hanoi Railway Station with the southern Hoang Mai District.

Dự án sẽ cho phép Hà Nội hoàn thành báo cáo tiền khả thi cho một đoạn tuyến metro mới chạy ngầm dài 8,7 km để kết nối trung tâm Ga Hà Nội với phía Nam quận Hoàng Mai.

Work on the section, estimated to cost VND40 trillion ($1.75 billion), is set to start next year.

Dự án sẽ bắt đầu vào năm tới, ước tính trị giá 40 nghìn tỷ đồng (1,75 tỷ USD).

The Hanoi Railway Station-Hoang Mai section is one of three parts of Hanoi’s 26-kilometer Metro Line 3. The other parts are the long-delayed Nhon-Hanoi Railway Station route, which is under construction, and Troi-Nhon section, where work is yet to begin.

Đoạn Ga Hà Nội-Hoàng Mai là một trong ba phần của tuyến tàu điện ngầm số 3 dài 26 km của Hà Nội. Các phần khác là tuyến Nhổn-Ga Hà Nội đã bị trì hoãn từ lâu, đang được xây dựng và đoạn Trôi-Nhổn, hiện vẫn chưa bắt đầu khởi công.

Hanoi plans to have nine metro lines by 2030. So far, only one is up and running.

Hà Nội có kế hoạch sẽ có 9 tuyến tàu điện ngầm vào năm 2030. Cho đến nay, chỉ có một tuyến đang hoạt động.

The Cat Linh-Ha Dong line, running from Cat Linh Station in downtown Dong Da District to Yen Nghia Station in south-west Ha Dong District, was opened to traffic last November after 10 years of construction and several delays.

Tuyến Cát Linh-Hà Đông, chạy từ ga Cát Linh ở trung tâm quận Đống Đa đến ga Yên Nghĩa ở phía tây nam quận Hà Đông, đã được thông xe vào tháng 11 năm ngoái sau 10 năm xây dựng và nhiều lần trì hoãn.

The Nhon-Hanoi Railway Station section is now 74 percent complete and expected to start operation within this year.

Đoạn Nhổn-Ga Hà Nội hiện đã hoàn thành 74% và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

It runs 12.5 kilometers from Nhon in Tay Tuu Ward, the western district of Nam Tu Liem, via Kim Ma Street to Hanoi Railway Station.

Đoạn đường tàu này chạy 12,5 km từ Nhổn ở phường Tây Tựu, quận Tây Nam Từ Liêm, qua đường Kim Mã đến ga Hà Nội.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-prepares-funding-for-new-metro-section-4444811.html

Từ mới:

aid (n)                                  /eɪd/                                 sự giúp đỡ, viện trợ

counterpart (n)                  /ˈkaʊn.tə.pɑːt/                  bản sao, đối ứng

feasibility (n)                      /ˌfiː.zəˈbɪl.ə.ti/                  tính tiện lợi, khả thi

underground (adj)            /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/                 dưới đất, ngầm
construction (n)                /kənˈstrʌk.ʃən/                  sự xây dưng, thi công

You may also like

Leave a Comment