Home Việt Nam Du khách nước ngoài vui mừng khi Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế du lịch để mở cửa trở lại

Du khách nước ngoài vui mừng khi Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế du lịch để mở cửa trở lại

by Mai Lan
Many foreign tourists said they are excited and ready to visit Vietnam as soon as possible as the country scrapped entry restrictions after inbound tourism reopening.

Nhiều du khách nước ngoài cho biết họ rất hào hứng và sẵn sàng đến thăm Việt Nam sớm nhất có thể khi đất nước này dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh sau khi du lịch cho khách quốc tế mở cửa trở lại.

Ben Teh from Singapore said he was glad that Vietnam is finally opening with relaxed entry rules and he can plan his trip to meet his friends.

Ben Teh đến từ Singapore cho biết anh rất vui vì Việt Nam cuối cùng cũng đã mở cửa với các quy định nhập cảnh thoải mái và anh có thể lên kế hoạch cho chuyến đi gặp gỡ bạn bè của mình.

“This is actually good news. It has been two years since I visited Vietnam. Miss my friends in Ho Chi Minh City,” Teh told VnExpress International.

Teh nói với VnExpress International : “Đây thực sự là một tin tốt. Đã hai năm rồi không đến thăm Việt Nam. Tôi nhớ những người bạn của mình ở TP. Hồ Chí Minh” .

“Lifting the quarantine restriction is good news for those looking for a short trip as no one would visit Vietnam with the previous three-day quarantine rule,” he added.

“Việc bãi bỏ hạn chế cách ly là một tin tốt cho những người đang tìm kiếm một chuyến đi ngắn ngày vì sẽ không có ai đến thăm Việt Nam với quy định cách ly ba ngày trước đó”, anh nói thêm.

Teh plans to be in HCMC next week and would visit Hue, Vietnam’s former imperial capital famous for royal tombs and ancient temples.

Teh dự kiến ​​đến TP.HCM vào tuần tới và sẽ thăm Huế, cố đô của Việt Nam, nơi nổi tiếng với các lăng tẩm và đền đài cổ kính.

Ivana Katrinka Palacios from the Philippines said she was delighted to hear that Vietnam lifted most travel restrictions and allowed foreign tourists to travel freely with a negative Covid result upon arrival.

Ivana Katrinka Palacios đến từ Philippines cho biết cô rất vui khi biết Việt Nam dỡ bỏ hầu hết các hạn chế du lịch và cho phép du khách nước ngoài tự do đi lại với kết quả âm tính Covid khi đến.

“No longer needing to undergo quarantine is such a huge relief. This urged me to start planning my visit to Vietnam,” said Palacios, who plans to visit Hanoi next month.

Palacios, người dự định thăm Hà Nội vào tháng tới cho biết: “Không còn phải trải qua kiểm dịch nữa là một sự nhẹ nhõm to lớn. Điều này đã thôi thúc tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến thăm Việt Nam của mình”.

“The guidelines are a win-win situation for all, the government will revive its tourism economy while tourists will be able to move freely around Vietnam and enjoy its beauty.”

“Những hướng dẫn này là cùng có lợi cho đôi bên về mọi mặt, chính phủ sẽ phục hồi được nền kinh tế du lịch của mình trong khi khách du lịch sẽ có thể tự do di chuyển khắp Việt Nam và thưởng thức vẻ đẹp của nó.”

“Tourists like me booked and planned their trips months ago so I really hope that this is concrete already, and the government will not change its mind again.”

“Những khách du lịch như tôi đã đặt và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình từ nhiều tháng trước vì vậy tôi thực sự hy vọng rằng điều này đã được chắc chắn và chính phủ sẽ không thay đổi quyết định một lần nữa.”

Teh and Palacios are among many tourists who have been waiting for weeks for Vietnam’s official reopening policies.

Teh và Palacios nằm trong số nhiều du khách đã chờ đợi nhiều tuần để Việt Nam chính thức mở cửa trở lại.

The country had announced to fully reopen on March 15, but only on that day that the government announced to resume visa policies, and only the next day that the Health Ministry issued new entry rules.

Quốc gia này đã thông báo mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 15 tháng 3, nhưng ngay trong ngày hôm đó chính phủ tuyên bố nối lại chính sách thị thực và chỉ ngày hôm sau Bộ Y tế đã ban hành các quy tắc nhập cảnh mới .

Ken Rafter from Australia, who had expressed disappointment with the late official announcement in earlier talk with VnExpress International, now said the new entry rules “look quite good.”

Ken Rafter đến từ Australia, người đã bày tỏ sự thất vọng với thông báo chính thức muộn trong cuộc trò chuyện trước đó với VnExpress International , giờ đây cho biết các quy tắc gia nhập mới “trông khá ổn.”

He had been waiting for nearly two years to come back to Vietnam.

Anh đã chờ đợi gần hai năm để trở lại Việt Nam.

“It’ll be fantastic to take my family back to your beautiful country,” Rafter said, adding they plan to visit popular tourist destinations like HCMC, Da Nang, Hoi An, Hanoi and Ninh Binh.

“Thật tuyệt vời khi đưa gia đình tôi trở lại đất nước xinh đẹp của bạn,” Rafter nói và cho biết thêm họ có kế hoạch đến thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng như TP HCM, Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội và Ninh Bình.

Vietnam closed its inbound tourism and halted granting visas for foreign tourists in March 2020. It partially reopened to tourists under a vaccine passport program last November and has received over 10,000 arrivals since.

Việt Nam đóng cửa du lịch cho khách quốc tế và tạm dừng cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 3 năm 2020. Việt Nam đã mở cửa trở lại một phần cho khách du lịch theo chương trình hộ chiếu vắc xin vào tháng 11 năm ngoái và đã nhận được hơn 10.000 lượt khách kể từ đó.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/foreign-tourists-happy-as-vietnam-lifts-travel-restrictions-on-reopening-4439364.html

Từ mới:

scrap (v)                      /skræp/                       loại ra, bỏ đi

tomb (n)                      /tuːm/                           lăng mộ

delight (v)                    /dɪˈlaɪt/                        ham thích, thích thú

urge (v)                         /ɜːdʒ/                           thúc giục

concrete (adj)              /ˈkɒŋ.kriːt/                    chắc chắn, cụ thể

halt (v)                           /hɒlt/                            cho dừng lại

You may also like

Leave a Comment