Home Việt Nam Khai thác cát quá mức gây sạt lở dọc bờ sông Mekong

Khai thác cát quá mức gây sạt lở dọc bờ sông Mekong

by Mai Lan
Around 500 hectares of riverbank are lost yearly across the Mekong Delta to excessive sand mining, according to World Wildlife Fund (WWF) and the agriculture ministry.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Bộ Nông nghiệp, có khoảng 500 ha bờ sông bị mất hàng năm trên khắp Đồng bằng sông Cửu Long do khai thác cát quá mức.

In a Thursday conference on maintaining the shape of the Mekong Delta region, organized by the WWF and Vietnam Disaster Management Authority under the Ministry of Agriculture and Rural Development, organizers stressed that river sand is frequently mined across the delta.

Trong một hội thảo hôm thứ Năm về duy trì hình thù của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do WWF và Cục Quản lý Thiên tai Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, các nhà tổ chức đã nhấn mạnh rằng cát trên sông đang thường xuyên bị khai thác trên khắp vùng đồng bằng.

While there are over 80 companies approved to mine 28 million tons of river sand every year, the actual amount of mined sand is hard to be verified and managed, they said.

Trong khi đó có hơn 80 công ty được phê duyệt để khai thác 28 triệu tấn cát sông mỗi năm, số lượng cát được khai thác thực tế là rất khó để xác minh và quản lý.

In the delta, around 25 million tons of sediment (including sand, mud and clay) are lost every year due to sand mining, with most trapped by hydropower plants. More sediments are expected to be lost in future too.

Trên đồng bằng, khoảng 25 triệu tấn trầm tích (bao gồm cát, bùn và đất sét) bị mất đi hàng năm do khai thác cát, trong đó phần lớn bị mắc kẹt bởi các nhà máy thủy điện. Nhiều trầm tích dự kiến ​​cũng sẽ bị mất đi trong tương lai.

Le Thanh Chuong, director of the research center for river management and disaster prevention under the Southern Institute of Water Resources Research, said there are over 620 erosion points in the delta, spanning around 610 kilometers in total.

Lê Thanh Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý sông ngòi và Phòng chống thiên tai thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, cho biết có hơn 620 điểm sạt lở ở vùng đồng bằng, tổng cộng kéo dài khoảng 610 km.

“The main causes of river erosion are ascribed to flow, weak geological properties along the coast, upstream reservoirs, sand mining, infrastructure and construction along riverbanks and impacts from water traffic,” said Chuong, adding that illegal sand mining continues unabated due to high construction demands.

“Nguyên nhân chính gây ra xói lở bờ sông là do dòng chảy, đặc tính địa chất yếu dọc bờ biển, các hồ chứa ở thượng nguồn, khai thác cát, cơ sở hạ tầng và công trình ven sông và những tác động từ giao thông đường thủy nhu cầu xây dựng”, ông Chương nói thêm rằng việc khai thác cát bất hợp pháp tiếp tục không giảm đi do nhu cầu xây dựng cao.

Too much sand mining would severely impact people’s lives across the delta, reducing biodiversity along riverbanks and increasing risks from salt intrusion, high tides and sea level rise. These environmental impacts could harm the delta’s resilience and threaten its agriculture, economy and biodiversity, Chuong said.

Khai thác cát quá nhiều sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên khắp vùng đồng bằng, làm giảm đa dạng sinh học dọc theo các bờ sông và gia tăng rủi ro do xâm nhập mặn, triều cường và nước biển dâng. Ông Chương nói, những tác động môi trường này có thể gây tổn hại đến khả năng phục hồi của đồng bằng và đe dọa đến nông nghiệp, kinh tế và đa dạng sinh học.

Experts have proposed research into sand reservoirs in the Mekong Delta as a foundation for policies regarding sustainable sand mining.

Các chuyên gia đã đề xuất nghiên cứu về các hồ chứa cát ở Đồng bằng sông Cửu Long để làm nền tảng cho các chính sách liên quan đến khai thác cát bền vững.

The Mekong Delta, which spans over 3.9 million hectares, is Vietnam’s rice basket that contributes over 17 percent of the GDP, 54 percent of rice, 70 percent of fishery products and 60 percent of fruits in the country.

Đồng bằng sông Cửu Long, rộng hơn 3,9 triệu ha, là vựa lúa của Việt Nam, đóng góp hơn 17% GDP, 54% lượng gạo, 70% sản phẩm thủy sản và 60% trái cây của cả nước.

It is also home to around 20 million people.

Đây cũng là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/sand-mining-devours-mekong-river-bank-4434659.html

Từ mới:

excessive (adj)            /ekˈses.ɪv/               dư thừa, quá mức

sediment (n)                /ˈsed.ɪ.mənt/            cặn, trầm tích

erosion (n)                  /ɪˈrəʊ.ʒən/                 sự xói mòn

reservoir (n)                /ˈrez.ə.vwɑːr/            hồ, bể chứa nước

intrusion (n)                /ɪnˈtruː.ʒən/               sự xâm lấn, xâm nhập

resilience (n)              /rɪˈzɪl.jəns/                 sự phục hồi

sustainable (adj)        /səˈsteɪ.nə.bəl/          bền vững

You may also like

Leave a Comment