Home Việt Nam Lệnh cấm ngược đãi voi tại vườn quốc gia Việt Nam

Lệnh cấm ngược đãi voi tại vườn quốc gia Việt Nam

by Mai Lan
Elephant residents of the Yon Don National Park in Dak Lak Province will no longer be exploited for tourism purposes. They can roam free in their natural habitat.

Những con voi sinh sống trong Vườn quốc gia Yon Don, tỉnh Đắk Lắk sẽ không còn bị khai thác cho mục đích du lịch. Chúng có thể đi lang thang tự do trong môi trường sống tự nhiên của mình.

In 2018, the park’s management signed an agreement with Hong Kong-based animal welfare organization Animals Asia to halt elephant rides, following which it became the first locality in Vietnam to decide not to use elephants for tourism purposes.

Năm 2018, ban quản lý công viên đã ký thỏa thuận với tổ chức phúc lợi động vật Animals Asia nơi có trụ sở tại Hồng Kông về việc dừng cưỡi voi, theo đó, đây là địa phương đầu tiên ở Việt Nam quyết định không sử dụng voi vào mục đích du lịch.

Yon Don, which spans around 115,500 hectares from Dak Lak to Dak Nong in the Central Highlands, used to attract tourists for elephant rides, a practice decried as animal abuse by activists and international organizations.

Yon Don, trải dài khoảng 115.500 ha từ Đắk Lắk đến Đắk Nông ở Tây Nguyên, từng thu hút khách du lịch tới cưỡi voi, một hoạt động bị các nhà hoạt động và tổ chức quốc tế coi là ngược đãi động vật.

In 2014, the park launched a service where visitors could experience being a mahout, gradually replacing elephant rides. In 2018, the park officially stopped the rides and other services, releasing all the captive elephants into the wild.

Vào năm 2014, công viên đã triển khai dịch vụ nơi du khách có thể trải nghiệm làm quản tượng, việc dần dần thay thế cưỡi voi. Vào năm 2018, công viên đã chính thức ngừng hoạt động thú cưỡi  và các dịch vụ khác, thả tất cả những con voi đang bị nuôi nhốt về tự nhiên.

Visitors to Dak Lak Province can now take a tour with a limited number of people to trek through the forest and see elephants, learn about their history and why they live in Yok Don National Park. Tour guides will also inform visitors of the long-standing tradition of training and taking care of elephants among the residents in the Central Highlands, particularly ethnic minorities.

Du khách đến tỉnh Đắk Lắk hiện có thể tham gia tour du lịch với số lượng hạn chế để đi bộ xuyên rừng và xem voi, tìm hiểu về lịch sử của chúng và lý do tại sao chúng sống ở Vườn Quốc gia Yok Đôn. Hướng dẫn viên cũng sẽ thông báo cho du khách về truyền thống huấn luyện và chăm sóc voi lâu đời của cư dân Tây Nguyên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

While trekking, tourists would also have the opportunity to explore the flora and other fauna of Yok Don and learn about medicinal plants commonly used by locals, and enjoy a picnic-style lunch.

Trong khi đi bộ xuyên rừng, khách du lịch cũng sẽ có cơ hội khám phá hệ thực vật và hệ động vật khác của Yok Don và tìm hiểu về các loại cây thuốc thường được người dân địa phương sử dụng và thưởng thức bữa trưa kiểu dã ngoại.

Vu Duc Gioi, deputy director of the Center for Environmental Education and Services of the Yok Don National Park, his change of heart about elephant rides happened after several tourists refused them, saying they love animals and don’t want the elephants to be abused.

Ông Vũ Đức Giới, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết sự thay đổi của ông về cưỡi voi đã xảy ra sau khi một số du khách từ chối việc đó, nói rằng họ yêu động vật và không muốn voi bị ngược đãi.

Elephants living in the protected forest of the national park are now free to move around without human constraints.

Những con voi sống trong khu rừng được bảo vệ của vườn quốc gia hiện được tự do đi lại mà không có sự ràng buộc của con người.

“In the past, the elephants used to be chained and some of them living in tourist areas carried passengers all day, and they were not allowed to eat much,” Gioi said.

Ông Giỏi nói: “Trước đây, voi thường bị xích và một số con sống trong khu du lịch chở khách cả ngày, và chúng không được ăn nhiều”.

He added elephants that can move around freely as they do now will be healthy and have an increased lifespan. Yok Don is home to eight free elephants and they can lead the sociable lives that they usually do. “They live happy lives now.”

Ông cho biết thêm, những con voi có thể di chuyển tự do như hiện nay sẽ khỏe mạnh và tăng tuổi thọ. Yok Don là nơi sinh sống của tám con voi tự do và chúng có thể sống một cuộc sống hòa đồng như chúng thường làm. “Chúng bây giờ sống cuộc sống rất hạnh phúc.”

Many conservationists and international organizations have called on the Vietnamese government to stop elephant rides, saying the animals should not be forced to work long hours under the sun.

Nhiều nhà bảo tồn và các tổ chức quốc tế đã kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng cưỡi voi, đồng thời cho rằng không nên bắt các loài động vật này làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời.

However, Gioi said the elephant rides are still offered in Dak Lak because it has been the main source of income for families and mahouts for generations.

Tuy nhiên, ông Giỏi cho biết cưỡi voi vẫn được cung cấp ở Đắk Lắk vì nó là nguồn thu nhập chính của các gia đình và những người quản tượng từ bao đời nay.

Last December, provincial authorities signed an agreement with Animals Asia to phase out the elephant rides as well as other activities that adversely affect the welfare of domestic elephants.

Tháng 12 năm ngoái, chính quyền tỉnh đã ký một thỏa thuận với Animals Asia để loại bỏ dần các hoạt động cưỡi voi cũng như các hoạt động khác có ảnh hưởng xấu đến phúc lợi của loài voi bản địa.

However, experts have said that to remove tourism activities related to elephants, a serious start has to be made with long-term policies and financial support for affected families.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để loại bỏ các hoạt động du lịch liên quan đến voi, cần phải có một khởi đầu nghiêm túc với các chính sách dài hạn và hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng.

In 1990, the Central Highlands province had more than 500 elephants, but now only 140 are left, mainly in Buon Don and Lak districts.

Năm 1990, tỉnh Tây Nguyên có hơn 500 con voi, nhưng nay chỉ còn 140 con, chủ yếu ở huyện Buôn Đôn và huyện Lắk.

Dak Lak has had exploited elephants for tourism for years, offering rides, and other activities like elephant swimming, elephant football and elephant parades, typically held during traditional festivals.

Từ nhiều năm nay, Đắk Lắk đã khai thác voi làm du lịch, cưỡi voi và các hoạt động khác như voi bơi, voi đá bóng và voi diễu hành, thường được tổ chức trong các lễ hội truyền thống.

In 2015, five elephants died of exhaustion after being overworked, shocking the nation. Animal rights activists then demanded that the exploitation of these animals for commercial purposes be stopped.

Năm 2015, 5 con voi chết vì kiệt sức sau khi làm việc quá sức, gây chấn động cả nước. Các nhà hoạt động vì quyền động vật sau đó đã yêu cầu dừng việc khai thác những loài động vật này vì mục đích thương mại.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-national-park-says-no-to-elephant-abuse-for-tourism-4427374.html

Từ mới:

welfare (n)                  /ˈwel.feər/                     phúc lợi

abuse (n)                    /əˈbjuːz/                       lạm dụng, ngược đãi

mahout (n)                  /məˈhaʊt/                      việc quản tượng

flora (n)                        /ˈflɔː.rə/                         hệ thực vật

fauna (n)                      /ˈfɔː.nə/                          hệ động vật

 

 

 

You may also like

Leave a Comment