Home Việt Nam Vết nứt trên cầu kính cao nhất Việt Nam

Vết nứt trên cầu kính cao nhất Việt Nam

by Mai Lan
A tourist captured a video of a glass bridge in the northern Lai Chau Province with cracks along one panel, while the site said the cracks were only “effects.”

Một khách du lịch đã quay được đoạn video về một cây cầu kính ở phía bắc tỉnh Lai Châu với các vết nứt dọc tấm kính, trong khi đó phía khu du lịch cho biết các vết nứt chỉ là “hiệu ứng”.

The glass structure belongs to the Rong Mau Glass Bridge tourism site on O Quy Ho Pass of northern Lai Chau Province. A male tourist captured a video while he and his wife visited the bridge on Thursday.

Công trình bằng kính này thuộc khu du lịch Cầu kính Rồng Mây trên đèo Ô Quy Hồ, phía bắc tỉnh Lai Châu. Một nam du khách đã quay video khi anh ấy và vợ đi thăm cây cầu vào hôm thứ Năm.

On the bridge, the couple discovered a glass panel that seemed to be cracking. At first, they chalked it up to “visual effects” to enhance the experience, but a closer inspection revealed the panel was indeed cracked and shards of glass had fallen off at the corner. Terrified, they got off the bridge.

Trên cầu, hai vợ chồng phát hiện một tấm kính có vẻ như bị nứt. Lúc đầu, họ cho rằng đây là “hiệu ứng hình ảnh” nhằm nâng cao trải nghiệm, nhưng kiểm tra kỹ hơn họ thấy tấm kính thực sự đã bị nứt và các mảnh kính đã rơi ra ở góc. Vô cùng sợ hãi, họ đã xuống khỏi cầu.

The tourist said he informed an employee of the incident but was told the cracks were only “effects” and the bridge had already been tested for safety. He then uploaded the video on TikTok, which went viral and received over 2.2 million views.

Vị khách du lịch cho biết anh đã thông báo cho một nhân viên về vụ việc nhưng được cho biết các vết nứt chỉ là “hiệu ứng” và cây cầu đã được kiểm tra độ an toàn. Sau đó, anh ấy đã tải video lên TikTok, video đã lan truyền và nhận được hơn 2,2 triệu lượt xem.

Nguyen Van Huan, general director of the Rong May Glass Bridge tourism site, said the cracks on the glass panel were only “effects” used to enhance the experience.

Ông Nguyễn Văn Huân, Tổng giám đốc khu du lịch Cầu Rồng Mây cho biết, những vết nứt trên tấm kính chỉ là “hiệu ứng” dùng để nâng cao trải nghiệm.

He said the panels used for the bridge were imported from Japan and were composed of both glass layers and bulletproof film. The cracked glass panel was unique: it had received intentional force so cracks would appear and there would be shards at the corner, Huan said.

Ông cho biết các tấm được sử dụng cho cây cầu được nhập khẩu từ Nhật Bản và được cấu tạo bởi cả lớp kính thường và kính chống đạn. Tấm kính bị nứt rất độc đáo: nó đã được tác động có chủ đích nên các vết nứt xuất hiện và có các mảnh vỡ ở góc.

He added since the glass is resistant to force, it would be safe even when someone was standing on it.

Ông nói thêm vì kính có khả năng chịu lực nên sẽ an toàn ngay cả khi có người đứng trên đó.

“This unfortunate misunderstanding was the fault of the tourism site for not having informed tourists about it,” he added.

“Sự hiểu lầm đáng tiếc này là lỗi của khu du lịch vì đã không thông báo cho khách du lịch về nó”, ông nói thêm.

Tran Quang Khanh, deputy director of the Lai Chau Department of Culture, Sports and Tourism, said an inspection team with tourism and construction officials have visited the site and found that the glass panel’s cracks were real but only to create “effects.”

Ông Trần Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cho biết một đoàn kiểm tra với các cán bộ ngành du lịch và xây dựng đã đến hiện trường và nhận thấy vết nứt của tấm kính là có thật nhưng chỉ để tạo “hiệu ứng”.

The cracks were on an extra panel that has been there since the bridge was opened, and the province’s Construction Department deemed it safe at the time, Khanh said.

Các vết nứt trên một tấm kính phụ đã có từ khi cây cầu được mở, và Sở Xây dựng tỉnh cho biết nó an toàn vào thời điểm đó, ông Khanh nói.

Yet he said the inspection team has required the tourism site to replace the panel as soon as possible, and not to let tourists jump or stand at the spot.

Tuy nhiên, ông cho biết đoàn kiểm tra đã yêu cầu khu du lịch phải thay tấm kính càng sớm càng tốt, và không được để du khách nhảy hoặc đứng tại chỗ.

Rong May Glass Bridge, opened to the public in 2019, spans over 500 meters with a 60 meter section extruding over a cliff. It also includes a glass elevator that is 300 meters high. The bridge is the highest such glass structure in Vietnam, located at around 2,200 meters above sea level.

Cầu Rồng Mây, mở cửa đại trà vào năm 2019, kéo dài hơn 500 mét với đoạn 60 mét nhô ra trên một vách đá. Nó cũng bao gồm một thang máy bằng kính cao 300 mét. Cầu là công trình kiến ​​trúc bằng kính cao nhất Việt Nam, nằm ở độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển.

The latest quality inspection of the site by the Lai Chau Department of Construction occurred in February 2021.

Lần kiểm tra chất lượng công trình gần đây nhất của Sở Xây dựng Lai Châu diễn ra vào tháng 2/2021.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/cracks-on-vietnam-s-highest-glass-bridge-chalked-up-to-effects-4426766.html

Từ mới:

capture (v)                    /ˈkæp.tʃər/                   bắt giữ, đoạt được

crack (n)                        /kræk/                          vết nứt, rạn vỡ

inspection (n)               /ɪnˈspek.ʃən/                sự kiểm tra, thanh tra

bulletproof (adj)            /ˈbʊl.ɪt.pruːf/                có khả năng chống đạn

intentional (adj)            /ɪnˈten.ʃən.əl/                có chủ đích, tính toán

cliff (n)                            /klɪf/                              vách đá (nhô ra biển)

 

 

You may also like

Leave a Comment