Home Việt Nam Các công ty thực phẩm từ chối các đơn đặt hàng xuất khẩu mới

Các công ty thực phẩm từ chối các đơn đặt hàng xuất khẩu mới

by Mai Lan
Higher logistics costs, longer delivery time and labor shortage have forced many food producers to turn down new export orders, according to the Food and Foodstuff Association of HCMC.

Theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM do chi phí hậu cần cao hơn, thời gian giao hàng lâu hơn và thiếu hụt lao động đã khiến nhiều nhà sản xuất thực phẩm phải từ chối các đơn hàng xuất khẩu mới.

“Foreign partners have placed many orders, but our association members are very careful about accepting them,” Ly Kim Chi, its head, said Tuesday at a seminar held to discuss the difficulties faced by importers and exporters and their resolution to facilitate trade amid Covid-19.

“Các đối tác nước ngoài đã đặt rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng các thành viên trong hiệp hội của chúng tôi rất thận trọng trong việc chấp nhận chúng”, Lý Kim Chi, người đứng đầu, cho biết hôm thứ Ba vừa qua tại một hội thảo được tổ chức để thảo luận về những khó khăn mà các nhà xuất nhập khẩu gặp phải và giải pháp của họ để tạo điều kiện cho giao thương giữa Covid -19.

Food businesses are now in the busiest period of the year, Tet (Lunar New Year) which falls in early February, and tons of goods have been shipped abroad this month, indicating a new year of good exports she said.

Các doanh nghiệp thực phẩm hiện đang trong giai đoạn bận rộn nhất trong năm, Tết Nguyên đán rơi vào đầu tháng Hai, và hàng tấn hàng đã được chuyển ra nước ngoài trong tháng này, cho thấy một năm mới có xuất khẩu tốt.

However, many have had to refuse new orders because of increasing prices of inputs, shortage of seasonal workers and, especially, higher freight costs, she said.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã phải từ chối các đơn đặt hàng mới do giá nguyên liệu đầu vào tăng, thiếu lao động thời vụ và đặc biệt là chi phí vận chuyển cao hơn, bà Chi cho biết.

“Prices of inputs have increased by 30-50 percent,” but the biggest challenge has been logistics costs.

“Giá nguyên liệu đầu vào đã tăng 30-50%”, nhưng thách thức lớn nhất là chi phí hậu cần.

Shipping a container to the U.S. used to cost only around US$2,000, but after two years of the pandemic it currently stands at $10,000-15,000.

Chi phí vận chuyển một container đến Mỹ trước đây chỉ khoảng 2.000 USD, nhưng sau hai năm xảy ra đại dịch, con số này hiện lên tới 10.000-15.000 USD.

Longer transport times are also a problem for food exporters, increasing to three months for delivery to the U.S. and Europe from the earlier one month at ports in.

Thời gian vận chuyển dài hơn cũng là một vấn đề đối với các nhà xuất khẩu thực phẩm, nó đã tăng lên ba tháng để giao hàng đến Mỹ và châu Âu so với một tháng trước đó tại các cảng ở trong nước.

“Our goods have a shelf life of only one year, but it takes up to three months to ship, which greatly shortens the use time,” Chi said.

Bà Chi nói: “Hàng hóa của chúng tôi chỉ có hạn sử dụng một năm, nhưng phải mất đến ba tháng để xuất xưởng, việc đó rút ​​ngắn thời gian sử dụng đi rất nhiều”.

Other industries such as wood processing also said logistics costs had become unaffordable.

Các ngành công nghiệp khác như chế biến gỗ cũng cho biết chi phí hậu cần đã trở nên không thể chi trả được.

Huynh Van Cuong, vice chairman of the Logistics Association of HCMC, said sea freight costs have surged by three to more than 10 times in the last two years.

Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics TP.HCM, cho biết chi phí vận tải biển đã tăng từ 3 đến hơn 10 lần trong hai năm qua.

A United Nations report in November 2021 said high freight rates are threatening the global recovery and could increase global import prices by 11 percent and consumer prices by 1.5 percent by 2023.

Một báo cáo của Liên hợp quốc vào tháng 11 năm 2021 cho biết giá cước vận tải cao đang đe dọa sự phục hồi toàn cầu và có thể làm tăng giá nhập khẩu toàn cầu lên 11% và giá tiêu dùng lên 1,5% vào năm 2023.

Experts have warned sea freight rates would not return to normal before 2023.

Các chuyên gia đã cảnh báo giá cước vận tải biển sẽ không trở lại bình thường trước năm 2023.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/food-firms-reject-new-export-orders-on-delivery-costs-4418227.html

Từ mới: 

turn down (v)                /tɜːn daʊn/                 từ chối
seminar (n)                  /ˈsem.ɪ.nɑːr/                cuộc hội thảo
seasonal (adj)            /ˈsiː.zən.əl/                    mang tính thời vụ, mùa vụ
unaffordable (adj)      /ˌʌn.əˈfɔː.də.bəl/           không thể chi trả
freight (n)                    /freɪt/                              sự vận chuyển hàng hóa

You may also like

Leave a Comment