Home Thế giới Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam

Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam

by Mai Lan
China has imposed a four-week ban on dragon fruit imports through a major Vietnamese border gate after detecting Covid-19 in some previous shipments.

Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu chính của Việt Nam trong vòng 4 tuần sau khi phát hiện Covid-19 trong một số lô hàng trước đó.

The ban, to last until January 26 on delivery through the Huu Nghi Border Gate in Lang Son Province, applies to four varieties of dragon fruit shipped from the central province of Binh Thuan and the southern province of Long An.

Lệnh cấm, kéo dài đến ngày 26 tháng Giêng đối với việc đưa hàng qua Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, áp dụng đối với bốn loại thanh long được vận chuyển từ tỉnh Bình Thuận và phía Nam tỉnh Long An.

Chinese customs had detected the coronavirus in some consignments between November 20 and December 27.

Hải quan Trung Quốc đã phát hiện ra vi-rút corona trong một số kiện hàng từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 12.

Huu Nghi is the second largest border gate for dragon fruits exports to China, accounting for 5 percent of the total, Vo Huy Hoang, chairman of the Binh Thuan Province Dragon Fruit Association, said.

Ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận, cho biết Hữu Nghị là cửa khẩu lớn thứ hai xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, chiếm 5% tổng sản lượng.

China earlier also banned imports through the biggest border gate, Tan Thanh in the same province, which accounts for 90 percent of all dragon fruit shipped to that country, he said.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu qua cửa khẩu lớn nhất, Tân Thanh ở cùng tỉnh, nơi chiếm 90% tổng sản lượng thanh long được vận chuyển đến đó, ông nói.

Due to the ban, around 400 container trucks have returned from the border to sell the fruits in Vietnam at an estimated 30 percent loss, he said.

Do lệnh cấm, khoảng 400 xe container đã quay trở lại biên giới để bán trái cây ở Việt Nam, thiệt hại ước tính khoảng 30%.

They will sell the fruit in Hanoi for VND2,500 ($0.11) per kilogram, or 10 percent of the export price.

Họ sẽ bán trái cây này ở Hà Nội với giá 2.500 đồng (0,11 đô la) một kg, hoặc 10 phần trăm giá xuất khẩu .

As dragon fruits keep only for a month, many drivers had to quickly distribute the fruit since they had already spent days traveling to and waiting at the border.

Do thanh long chỉ giữ được một tháng nên nhiều tài xế đã phải nhanh chóng đi phân phối trái cây vì họ đã mất nhiều ngày trời đi lại và chờ đợi ở biên giới.

Other agriculture produce are also struggling to enter China, the biggest importer of Vietnamese fruits, since it has been tightening Covid safety measures for over a month.

Các mặt hàng nông sản khác cũng đang gặp khó khăn để vào được Trung Quốc , nước nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam, do nước này đã thắt chặt các biện pháp an toàn Covid trong hơn một tháng qua.

In Lang Son, 3,838 trucks were waiting to cross the border as of December 28, mostly with agriculture produce.

Tại Lạng Sơn, tính đến ngày 28/12 có 3.838 xe tải đang chờ qua biên giới, chủ yếu là nông sản.

Some drivers abandoned the plan to cross the border and instead sold their jackfruit in Hanoi at VND8,000-15,000 per kilogram, 60-70 percent lower than the export price.

Một số lái xe đã từ bỏ kế hoạch qua biên giới, thay vào đó họ bán mít tại Hà Nội với giá 8.000-15.000 đồng một kg, thấp hơn 60-70% so với giá xuất khẩu.

Farmers in the Mekong Delta and Central Highlands regions are cutting the prices of jackfruit, watermelon and dragon fruit by around 40 percent as a result.

Do đó, nông dân ở các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang giảm giá mít, dưa hấu và thanh long khoảng 40%.

China imported $8.4 billion worth of Vietnamese agriculture produce in the first 11 months of 2021, down 17 percent year-on-year.

Trung Quốc đã nhập khẩu 8,4 tỷ USD nông sản của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2021, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

*Bài viết của tác giả Duc Minh link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/china-stops-dragon-fruit-imports-from-vietnam-4410088.html

Từ mới :

impose (v)                          /ɪmˈpəʊz/                     áp đặt

import (n)                          /ɪmˈpɔːt/                        nhập khẩu

export (n)                          /ɪkˈspɔːt/                        xuất khẩu

customs plural ] (n)      /ˈkʌs.təm/                       hải quan

consignment (n)              /kənˈsaɪn.mənt/             hàng ký gửi, sự gửi hàng để bán

tighten (v)                         /ˈtaɪ.tən/                         siết chặt

 

You may also like

Leave a Comment