Home Việt Nam 1,000 công nhân đình công đòi tăng lương và quyền lợi ở các công ty Hàn Quốc.

1,000 công nhân đình công đòi tăng lương và quyền lợi ở các công ty Hàn Quốc.

by Thu Hà
Around 1,000 tech and textile workers in Nghe An and Ha Tinh Provinces in central Vietnam went on strike Tuesday over pay and benefit demands.

Khoảng 1.000 công nhân kỹ thuật và dệt may ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh – miền Trung Việt Nam đã đình công hôm thứ ba để đòi trả lương và phúc lợi.

Since 1 p.m., over 500 workers of South Korean EM-Tech Vietnam, which manufactures electrical components, in Nghe An’s capital Vinh have been on strike. In certain workshops, hundreds of workers continued with their jobs.

Từ 1 giò chiều, hơn 500 công nhân của EM-Tech Việt Nam, công ty sản xuất linh kiện điện tử ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đình công. Trong một số phân xưởng nhất định, hàng trăm công nhân vẫn đang tiếp tục công việc của họ.

The workers said they wanted a raise from their 2021 pay; fair allowances; better lunches and Covid-19 tests every Monday.

Những công nhân này cho biết họ muốn được tăng lương từ 2021, phụ cấp công bằng, bữa trưa tốt hơn và được kiểm tra Covid hàng tuần vào thứ 2.

“Senior employees receive the same allowances as someone who just joined. That is not fair,” said a worker, explaining her reason for the strike. She added she’s currently receiving VND3.9 million ($171.35) as per the region’s minimum wage, plus overtime pay and allowances, totaling around VND6 million a month.

Một công nhân giải thích lý do đình công rằng :” Các nhân công nhân lâu năm nhận được mức phụ cấp giống như những người mới vào, điều đó là không công bằng.” Cô ấy nói thêm rằng hiện đang nhận được 3,9 triệu đồng (171,35 đô la) theo mức lương tối thiểu của khu vực, cộng với tiền làm thêm giờ và phụ cấp, tổng cộng khoảng 6 triệu đồng một tháng.

Thai Le Cuong, head of the Vinh confederation of labor, said the company would increase worker’s pay in March. Regarding allowances, the company said workers are mistaken: senior employees do receive more than newcomers. Regarding lunches, the company said it would increase the value of each meal from VND14,000 to VND16,000.

Ông Thái Lê Cường, người đứng đầu liên đoàn lao động ở Vinh, cho biết công ty sẽ tăng lương cho công nhân vào tháng ba. Về phụ cấp, công ty cho biết người lao động đang nhầm lẫn về việc nhân viên lâu năm nhận được nhiều hơn người mới. Về bữa trưa, công ty cho biết sẽ tăng giá trị mỗi suất ăn từ 14.000 đồng lên 16.000 đồng.

Cuong said the company has implemented all necessary Covid-19 prevention measures as decided by medical authorities but would consider worker demands for quick Covid-19 tests. Regarding worker salaries, the minimum wage for Vinh is currently around VND3.4 million, so the VND3.9 million the company’s currently offering is not against the law.

Ông Cường cho biết công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng tránh Covid 19 cần thiết theo quy định của cơ quan y tế, nhưng sẽ xem xét nhu cầu của công nhân về các xét nghiệm nhanh Covid-19. Về tiền lương của công nhân, mức lương tối thiểu ở Vinh hiện là khoảng 3,4 triệu đồng, vì vậy mức 3,9 triệu đồng mà công ty hiện đang đưa ra là không trái luật.

After hearing the company and the labor confederation’s explanation, workers halted their strike.

Sau khi nghe công ty và liên đoàn lao động giải thích, các công nhân đã tạm dừng cuộc đình công.

EM-Tech, operating since 2012, has around 1,700 workers.

Công ty EM-Tech hoạt động từ năm 2012 với khoảng 1,700 công nhân.

The same day, at Nam Thuan in Nghe An’s Dien Chau District, around 200 workers also demanded an increase in their benefits and allowances.

Vào cùng ngày, ở Nam Thuận, Diễn Châu, Nghệ An, có khoảng 200 công nhân cũng yêu cầu tăng quyền lợi và phụ cấp.

Pham Duc Cuong, head of the confederation of labor in Dien Chau, said the firm and authorities have succeeded in persuading workers to go home.

Ông Phạm Đức Cường, đứng đầu liên đoàn lao động ở Diễn Châu cho biết công ty và các cơ quan chức năng đã thành công trong việc thuyết phục người lao động trở về nhà.

The textile manufacturer has over 1,000 workers.

Xưởng sản xuất dệt may có hơn 1000 công nhân.

In Ha Tinh, over 200 out of 2,000 workers of South Korean company Haivina in Nam Hong Industrial Park in Hong Linh Town went on strike Tuesday to demand better pay, Covid-19 support and other allowances.

Ở Hà Tĩnh, vào chiều thứ ba hơn 200 trong số 2000 công nhân ở công ty Haivina Hàn Quốc ở khu công nghiệp Nam Hồng, thuộc thị trấn Hồng Lĩnh đã đi biểu tình để đòi tăng lương, hỗ trợ đại dịch và các phụ cấp khác.

After about 30 minutes, the firm allowed the workers to go home, while certain other operations continued.

Sau khoảng 30 phút, công ty cho các công nhân về nhà, trong khi các xưởng khác vẫn tiếp tục hoạt động.

The workers who went on strike said their pay and benefits were too low. Despite overtime pay and other allowances, each only receives around VND4 million a month.

Những công nhân này cho biết họ đình công vì tiền lương và phúc lợi dành cho họ quá thấp. Mặc dù tính cả lương tăng ca và các phụ cấp khác thì mỗi người chỉ nhận được khoảng 4 triệu đồng một tháng.

“I don’t take days off and only get an allowance of VND180,000. One time when I had to leave work around 20 minutes early, part of my pay was deducted,” a worker said.

“Tôi không nghỉ ngày nào và chỉ nhận được khoản phụ cấp 180.000 đồng. Một lần khi tôi nghỉ làm sớm khoảng 20 phút, tôi đã bị trừ một phần lương”, một công nhân cho biết.

Dinh Van Hong, deputy chairman of Hong Linh Town People’s Committee, said the company is seeking opinions from its headquarters in South Korea and would respond to workers soon.

Ông Đinh Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết, công ty đang lấy ý kiến từ trụ sở chính tại Hàn Quốc và sẽ sớm trả lời công nhân.

Haivina manufactures sports and industrial clothing. It has over 2,000 workers.

Haivina sản xuất quần áo thể thao và công nghiệp. Hiện có hơn 2.000 công nhân.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/news/1-000-workers-strike-for-better-pay-benefits-at-south-korean-firms-4428217.html

Từ mới:

textile (n)  /ˈtek.staɪl: vải dệt, nguyên liệu dệt 

manufacture (v)  /ˌmæn.jəˈfæk.tʃər: sự chế tạo, sự sản xuất

component (n) /kəmˈpəʊ.nənt: thành phần, phần hợp thành

allowances (n)  /əˈlaʊ.əns/  : tiền trợ cấp, tiền phụ cấp

strike (v) /straɪk: cuộc đình công, bãi công

confederation (n)  /kənˌfed.əˈreɪ.ʃən: liên đoàn, liên minh

headquarters (n)  /ˌhedˈkwɔː.təz: trụ sở chính, cơ quan đầu não, sở chỉ huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment